Bezpieczny Senior na Drodze – Mistrz Kierownicy Badania sprawności psychomotorycznej

Obecnie coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie osób starszych na drodze, uwzględniając ich jedynie jako pieszych lub rowerzystów. Często zapomina się o tym, że przecież seniorzy to także osoby kierujące pojazdami. Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział
w Gdańsku, w ramach akcji Bezpieczny Senior na Drodze, przeprowadziło pilotażowy program badania ogólnej sprawności psychomotorycznej seniorów w trójmiejskich pracowniach psychologicznych uprawnionych do badań kierowców. Przebadano grupę 60 seniorów z województwa pomorskiego w wieku powyżej 60 lat.  Najstarszy uczestnik miał 87 lat. Udział w badaniu był bezpłatny i dobrowolny. Seniorzy biorący udział w badaniu wyrazili zgodę na anonimowe udostępnienie wyników dla celów badawczych.

Głównym celem badania było uświadomienie seniorom posiadania przez nich predyspozycji do kierowania pojazdami, ich możliwości oraz ograniczeń wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Seniorzy zostali przebadani w zakresie funkcji niezbędnych do kierowania pojazdami,
a mianowicie: procesów:  koncentracji – podzielności –  przerzutności  uwagi, czasów reakcji – refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej  oraz  podatności na zmęczenie.

Każda z badanych osób otrzymała informację zwrotną odnośnie swoich umiejętności psychologicznych do kierowania pojazdami. Osoby, które osiągnęły w badaniu najlepsze wyniki – 10 osób – otrzymały Statuetki  Mistrza Kierownicy ufundowane przez Zarząd  Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego w Gdańsku.

Badania pilotażowe były prowadzone przez uprawnione przez Marszałka Województwa Pomorskiego  Pracownie Psychologiczne: „Inwestuj w Zdrowie” Barbara Kaletha-Zys mieszczące się w Przychodniach Lekarskich POLMED S.A. w Gdyni , Gdańsku i w Stargardzie Gdańskim, w  Pracowni Psychologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. Badania przeprowadzały i nadzorowały z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr  Krystyna Wysocka oraz mgr  Barbara Kaletha-Zys, specjaliści z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami urzędów miast, Urzędu Marszałkowskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Program ma na celu zachęcenie osób powyżej 60 roku życia do systematycznego sprawdzania swoich możliwości  psychomotorycznych.  Uważamy, że świadomość własnych umiejętności i ograniczeń  przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na drogach nie tylko seniorów, ale  wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W porozumieniu z Urzędami Miast i Gmin, Komendą Wojewódzką Policji,  Strażą  Miejską , Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gdańsku, Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i  Przychodniami Lekarskimi Polmed S.A , Przychodnią DOTOCM  Gdański Ośrodek Medycyny Pracy , Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku,  w dniach 15-16 lutego odbędą się  Dni Otwarte dla seniorów pragnących sprawdzić swoje predyspozycje do kierowania pojazdami (dokładne informacje znajdują się na plakacie).

Udział w badaniach będzie bezpłatny przy zaangażowaniu wielu trójmiejskich  psychologów, którzy udostępnią specjalistyczną aparaturę i metody badawcze. Będą służyć doświadczeniem przy interpretacji wyników badań.

Wychodząc z tym programem do seniorów jako psychologowie transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego pragniemy by problematyka bezpieczeństwa seniorów na drodze weszła na stałe do programów miejskich dla tej grupy społecznej. W przyszłości będzie się to wiązać z  prowadzeniem dla seniorów warsztatów rozwijających  ich psychologiczne umiejętności  jako kierowców i uczestników ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Dni Otwartych – Bezpieczny Senior na Drodze zostaną, z zachowaniem poufności, upublicznione na łamach trójmiejskich biuletynów i stronach internetowych instytucji, którym bliskie jest bezpieczeństwo na drodze.

W promowanie tego przedsięwzięcia włączymy media społecznościowe: radio, telewizja, trójmiejskie biuletyny.